Ư....Tháp Rùa còn ư...đây  - lời bài ca trù: Dấu đẹp Hồ Gươm Không rõ

[03/11/2014 21:57 | Ảnh viện | Nhận xét(0) | Đọc(2020) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share