Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Chiều   19-7-2011, đi đến cổng Đền Ngọc Sơn, chúng tôi nghe một tiếng sáo rất hay thổi bài Xuân về bản mèo và nhiều bài hát nữa. Tiếng sáo này không có vẻ ưu sầu như anh mù thường thổi sáo ở đây. Vào giờ này người thổi và bán sáo mù đã về. Ai vậy ? Đi qua...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]