Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ngay sau khi có lệnh của UBND thành phố Hà Nội nhiều cửa hàng ăn, uống ... đã đóng cửa để phòng chống Covid-19.Ngày 26-3-2020, đi một vòng chung quanh Hồ Gươm và vùng lân cận chúng tôi thấy rõ điều đó. Vòng trong sát hồ Nhà hàng Thủy Tạ, quán bốn mùa đóng cửa, tắt đèn, xếp ghế.Vòng ngoài...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]