Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ngày 13-3-2019: Vận chuyển tủ gỗĐể bảo đảm tính thẩm mỹ, bọc bên ngoài tủ trưng bầy là một tủ gỗ được trạm khắc hoa văn tinh xảo. Tủ gỗ được chuyển về từ Bảo tàng Hà Nội.Theo kế hoạch tủ phải được vận chuyển về đền Ngọc Sơn trước 11 giờ ngày 15-3-2019. Trên thực tế cuối giờ chiều...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]